قطعات آسانسور تیسن-بُرد تغذیه ترمز موتور آسانسور تیسن

برد تغذیه ترمز تیسن
برد تغذیه ترمز تیسن

قطعات آسانسور تیسن
بُرد تغذیه ترمز موتور آسانسور تیسن

تعداد محدودی برد ترمز آسانسور تیسن با قیمت مناسب به فروش میرسد .
09127048260

………….
09369887153
رمضانپور

برای خرید و اطلاع از قیمت برد آسانسور تیسن در هر ساعت از شبانه روز تماس بگیرید .

قطعه اصلی،قیمت مناسب،تحویل در تهران یا ارسال به شهرستانهای سراسر کشور .


برد تغذیه ترمز آسانسور تیسن

تعداد محدودی از قطعات آسانسور تیسن شامل برد ترمز آسانسور تیسن به فروش میرسد.


Operating Manual
Brake Contol 2

راهنماي كاربرد برد ترمز تيسن


توصيف كنترل ترمز 2

كنترل ترمز 2 براي فعال كردن مگنتهاي ترمز درايوهاي آسانسور با شدت جريان كم به ميزان 25A %تا 25A طراحي شده است . تركيب بندي : كنترل ترمز 2 شامل برد كنترل ،فيلترو ترمينالهاي اصلي است زاج . ا روي يك زانوي فولادي كار گذاشته ميشوند كه به منظور جلوگيري از خطـر و از لحاظ ايمني داخل يك پوشش پلكسي گلس قرار دارد . وضعيت عمل : يك رابط تصحيح كننده نيمه كنترل شده ولتاژ جريان برق DCرا براي مگنتهاي ترمز ايجاد مي كند اين رابط از طريق بخش كنترل فاز كنترل مـي شود در قسمت خارجي رابط يك ديو د آزاد و يك مدار بازدارنده Varistor تعبيه شده است . براي ايجاد هماهنگي با مقدار محدود EMC مورد نياز يك فيلتر كابل اصلي منسجم استفاده ميشود . برق 170ولت DC درخروجي ترمينال 10 و درترمينال 20 وجود دارد. ژ (چنانچه مقدار ولتا 230 ولت برق AC در ترمنيال 20 وجود داشته باشد) اگر ترمينالهاي ا و 22 به هم متصل شوند پس از تقريبا 1 ثانيه ولتاژ خروجي تقريبا تا 90ولت برق DC) ولتاژ مقاوم ) كاهش مي يابد.

اطلاعات تكنيكي كنترل ترمز2
قطعات آسانسور تیسن
حمل و نقل و انبار كردن

بسته بندي كنترل ترمز 2

كنترل ترمز به صورت بسته بندي در كارتون تحويل داده مي شود.
خطر صدمه را جدي بگيريد شي سنگين را بر روي اجزاء بسته بندي شده قرار ندهيد . اين دستگاه ضد ضربه نيست و بايستي از افتادن آن جلوگيري شود قطعه را در معرض نم يا رطوبت قرار ندهيد پس از حمل و كارتنها و لوازم بسته بندي را دور بريزيد . به تصاوير رسم شده برروي بسته بندي يا ديگر مكانهاي قابل مشاهده توجه كنيد ابعاد و وزن وزن تقريبي كنترل ترمز بدون احتساب بسته بندي 11 /كيلو گرم مي باشد . درمورد ابعاد يادداشت تحويل كالا را مطالعه نمائيد. در مورد اطلاعات ديگر به فصل “ 2-3 اطلاعات تكنيكي ” در راهنماي عملي رجوع كنيد . شماره قطعه : 680 6510027 ولتاژ خروجي (ولتاژ مقاوم ) قراردادي كارخانه 5+%Vdc90 ولتاژ برق محاسبه شده Vac230 ولتاژ متحرك : 3+%Dc V180 فيوز كناركابلهاي اصلي شدت جريان خروجي : حداكثر 2/5 A (فيوز قابل رويت برروي صفه ) 230,A15Vfg مدت اتصال : Ed 100% بسامد ولتاژ برق : Hz50 ولتاژ خروجي (ولتاژ مقاوم ) قراردادي كارخانه 5+%Vdc90 درجه حفاظت : Ip50 رطوبت نسبي : حداكثر %70 طيف دماي فراگيري : 0تا C 50 حداكثر ارتفاع منطقه از سطح دريا : 2000 متر بدون محاسبه ، 1 %در هر100 متر تا سطح ارتفاع 2000 تا 3500 متر بالاي دريا آزمايش EMC :هماهنگ بـا نيازهـاي EN12015 EN12016 اتصل: شكل 2 را نگاه كنيد وزن : 1/1 كيلوگرم محل محكم كردن: پيچي درسوراخهاي دريل شده برروي زانويي تعبيـه شـده اسـت فصـل 4-1 شكل 2 را نگاه كنيد. ابعاد H*B*L : 103 و 120و 180 ميلي متر مقدار ولتاژ مشخص شده به ولتاژ برق مجاز در مگنتهاي ترمز ارسال مي شود. راهنماي كاربرد برد ترمز تيسن ٣ افرند كالا سازه قسمتهاي دريافتي را از نظر صدمه و ديگر موارد خرابي كنترل كنيد. تهيه گزارش و مستند سازي صدمات به هنگام حمل پس از دريافت كالا اطمينان حاصل كنيد كه در مدت حمل و نقل صدمه اي ايجاد نشده باشد. اطلاعات بلافاصله صدمه وارد شده به دستگاه را ثبت كنيد (از طريق نقاشي ، تصوير، شرح صدمه ) فورا مدارك مربوطه را به شركت گزارش كنيد باز كردن ا طلاعات تجهيزات بسته بندي را براساس استانداردهاي محيطي دور ريخته و يا براي استفاده بعد نگهداري كنيد . وسايل حمل به شركت ارجاع داده نخواهد شد بلكه نزد مشتري مي ماند . انبار كردن كوتاه مدت اگر بلافاصله پس از تحويل ، دستگاه نصب نشود، در يك مكان سر پوشيده و بدون رطوبت انبار كنيد . دستگاه را در هواي باز نگهداري نكنيد. قطعات بدون پوشش محافظ را نمي توان در طولاني مدت نگهداشت . اتصالات اكسيده شده عملكـرد دقيـق دستگاه را تضعيف مي كنند. شرايط محيطي اطلاعات انبار كردن : مقدار دماي مورد نياز براي انبار كردن كالا بايد بين تا 0 95 درجه سانتيگراد باشد . حداكثر رطوبت نسبي هوا نبايد بيش از 90 % باشد . عملكرد دستگاه : دماي محيطي كه دستگاه در آنجا نصب مي شود بايد بين تا 0 50 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي هوا 70 %باشد


نصب

چگونگي نصب كنترل ترمز2

كنترل ترمز 2 را در سوراخهاي دريل شده در زانويي جعبه كنترل كننده محكم ببنديد.مي توانيد از سوراخهاي دريل شده در جلوي قسمت فاصـله به صورت دلخواه استفاده كن .دي شكل 2 راهنماي كاربرد برد ترمز تيسن ٤ افرند كالا سازه اتصال كنترل ترمز 2

چگونگي اتصال توجه : پيش از اتصال كنترل ترمز اطلاعات ايمني فصل 1-2 در بخش اسـتف اده از كنتـرل ترمز و خطرات ممكنه را بخوانيد ولتاژ كابل اصلي كنترل ترمز 2 ولتاژ 230 ولت كابل اصلي را به ترمينالهاي N,L و رسـاناي محـافظ را بـه ترمينـال PE وصل كن .دي . اتصال مگنت ترمز رابطهايي برا ي تا صال مگنتهاي ترمز تعبيه شده اند كه به ترمينالهاي – 10 و + 20 متصل مي شوند بستن رابطان مسير ترمينال 22 مدار ذخيره كننده اي را فعال مي كند كه پس از تقريبا 1 ثانيه فعال مي شود طرحي از ترمينال هاي كنترل ترمز 2 مثالهايي از اتصال . شكلهاي 5و 4 را ببينيد.
قطعات آسانسور تیسن
 نمونه اتصال: موتور قطب

2 DROPOUT تاخيري و رابطان القايي KO2, K03 بايست ي براي قطع اتصال جفتي به منظور جلوگيري از عملكرد منقطع موقتي اسـتف اده شـود اين كار زماني اتفاق مي افتد كه عملكرد دستگاه از سريع بودن به كند تبديل مي شود

.راهنماي كاربرد برد ترمز تيسن
نمونه اتصال : موتوري با سرعت متغير


 يك اتصال تقويت كننده اضافه K01 ) به عنوان مثال از رابط مسير) براي قطع ارتباط ضروري است
تنظيم كنترل ترمز 2-برد تغذیه آسانسور تیسن

.. ولتاژ خروجي محاسبه شده از طريق پتانسيل متر تغيير مي كند. ولتاژ قراردادي كارخانه و ولتاژ مقاوم قطعي 90 ولت تغيير نخواهد كرد وضعيت عملكرد: عملكرد كنترل ترمز با تنظيم مجدد جامپر X3 تغيير مي كند نمونه هاي ذيل امكان پذير است : جامپر رابط X3 وضعيت عمل 1-2 مدار ذخيره كننده فعال ( 180 ولت براي 1 ثانيه پس از 90 ولت ) 2-3 هيچ مدار ذخيره كننده اي موجود نيست (180 ولت ولتاژ ثابت ) هر دو باز فقط مدار ذخيره كننده ( 90 ولت ولتاژ ثابت ) جامپر X3 :در موقعيت 1-2 در حال ارسال تنظيم مي شود. جامپر X5 در موقعيت 1-2 در حال ارسال تنظيم مي شود ، تنظيم تغيير نخواهد كرد . موقعيت جامپر X5/X3 و H3/H1 LED فيوز E1 از نوع قابل مشاهده روي برد. راهنماي كاربرد برد ترمز تيسن ٦ افرند كالا سازه -5 سرويس كردن كنترل ترمز 2 توجه: كنترل ترمز 2 در كارخانه بررسي ميشود. محض اطمينان اين كنترل بايد نصب شده و پيش از سرويس آسانسـور بـراي عملكـرد صـحيح آن چك شود . دستور العمل بررسي كنترل ترم 2ز • بر طبق راهنماي نصب كنترل ترمز نصب و متصل مي شود • مدارهاي بازدارنده از نوع Varistor در ترمينالهاي آزاد كننده مگنت ترمز تعبي ه مي شوند . • بر اساس وضعيت عملكرد دستگاه جامپر x3 را نصب كنيد • جامپر x5, x1 بايستي بين 1-2 قرار بگيرند • ديودهاي منتشره نور H3, H1 با يستي همزمان با پاسخهاي سريع ترمزها روشن شوند . • پس ازبستن عامل اتصال K01B يا K01F) به فصلهاي 3-4 4-4و مراجعه كنيد) ديو د منتشره نور H3 پس از تقريبا ا ثانيـه خـاموش خواهد شد . • ولتاژ خروجي را به وسيله مولتي متر DC چك كنيد . × ولتاژ محاسبه شده را نگاه كنيد

 سرویس كردن كنترل ترمز

. كنترل ترمز 2 نيازي به نگهداري ندارد . به هرحال براساس نوع عملكرد توصيه مي شود به كمك شاخصـه هـاي LED و حركـت كفشـك ترمـز بررسي ساليانه داشته باشيد . به فصل 5 عملكرد شاخصه هاي LED مراجعه شود . براي موقعيت يا تنظيم Jumpers وLEDS به شكل /6مراجعه كنيد

 جایگزینی كنترل ترمز 2-برد آسانسور تیسن

دستورالعملهاي نصب

 همانطور كه در ذيل توضيح داده شد اگر سيم برق كنترل ترمز 2 تعويض گردد . ، سيم پيچي بايستي تعويض شود ( BSV 🙁 توجه : محل و عملكرد ترمينالها در زير توضيح داده شده است ، نمونه هاي از ارتباط را در شكل 4و5 ببينيد . 1 -صفحه ترمينال موتور رابط بين ترمينال ( 9 مگنت ترمز) و ترمينال N را برداريد. – بسيار مهم است، اگر كنترل ترمز 2 خراب شد ، ارتباط جديدي را بين ترمينال 9 و ترمينال 20)كنترل ترمز ) قرار دهيد – 2 كابين كنترل o ترمينال ( 4 BVC (را به ترمينال L) كنترل ترمز 2 (ترمينال 16) BSV (را به ترمينال N ) كنترل ترمز 2 (متصل كنيد. o ارتباطي را بين PE ) كنترل) و ترمينال PE كنترل ترمز 2 برقرار كنيد. o ارتباط بين ترمينال 28 )BSV (و ترمينال R) كابل اصلي ) را انتقال دهيد. o بر طبق نمونه ارتباط ( N006 D648 ( 6510027680 ،ارتباطي را بين ترمينال /20 و10) 22 كنترل ترمز 2 ب) رقراركن .دي لطفا بـه نمودار ترمينال تصحيح شده توجه كنيد. o 2 قطب انتقال دركنترل ترمز 2 جديد استفاده مي شود(رابطهاي نيمه كنترل شده با اتصال به ذخيره PE/N/L ( ايـن بـدين م عنـي است كه يك اتصال زمين ي و يا اتصال يدكي درمدار بين ترمينال 20كنترل ترمز و ترمينال 9برروي صفحه موتوربايستي قـرارداده .شود 2 Dropout تا خير ي بايد با درايوهاي تغيير قطب استفاده شوند. (همانطور كه در نمونه اتصال شـكل 4نشـان داده شـد ) و زمـا نيكـه از عملكـرد سريع به آهسته تغيير پيدا مي كند، دستگاه به صورت موقتي كار مي كند. يك اتصال به زمين ( به عنوان مثال از رابط مسير ) با درايو كنترل شده مورد نياز است . دستور العمل نصب براي دستور العمل نصب به فصل 5 مراجعه كنيد . (دستگاه در كارخانه بررسي مي شود ) نمونه هاي اتصال براي تغيير قطب ( شكل 4 (و موتور هاي سرعت متغير ( شكل 5 ( را ببنديد
برد ترمز تیسن
برد ترمز آسانسور تیسن
برد تغذیه ترمز آسانسور تیسن
برد ترمز آسانسور تیسن
برد تغذیه ترمز موتور آسانسور تیسن
فروش قطعات آسانسور تیسن
قطعات آسانسور تیسن
خرید قطعات آسانسور تیسن
آسانسور تیسن

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *